ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය නිල අන්තර්ජාල බිහිදොරට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

காலி மாவட்ட செயலகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்

Welcome to Official Web Portal of District Secretariat - Galle

පුරවැසියන් සඳහා
பொது மக்களுக்காக
For Citizens

දි. ලේ. කාර්යාලයීය නිලධාරීන් සඳහා
மா.செ.அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்காக
For Dist. Sec. Officers
ප්‍රා. ලේ. කාර්යාලයීය නිලධාරීන් සඳහා
பி.செ.அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்காக
For Div. Sec. Officers