දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - ගාල්ල

மாவட்ட செயலகம் - காலி

District Secretariat - Galle

පුරවැසියන් සඳහා
பொது மக்களுக்காக
For Citizens