දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - ගාල්ල

மாவட்ட செயலகம் - காலி

District Secretariat - Galle

දි. ලේ. කාර්යාලයීය නිලධාරීන් සඳහා
மா.செ.அ. உத்தியோகத்தர்களுக்காக
For Dist. Sec. Officers