දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - ගාල්ල

மாவட்ட செயலகம் - காலி

District Secretariat - Galle

ප්‍රා. ලේ. කාර්යාලයීය නිලධාරීන් සඳහා
பி.செ.அ. உத்தியோகத்தர்களுக்காக
For Div. Sec. Officers