මල් පලු පල පළඳන්නට – ජීවන තුරු හිස
අත්වැල වී ජීවිතයට – කැන්දන මදහස
පොදු සේවාවේ නිලදරු – සත්කාරය ලෙස
ජිවිතුරු සෙනෙහය ඔබ වෙත පුදදෙන ... සෙනෙහස

වළකා අගහිඟ ගෙන එන සාගත හාමත
දූ පුතුනට අකුරට යන දෙවමින් අතහිත
ආතුර වූ ගිලනුන් වෙත සලසා සුව සෙත
ඉටු මිතුරෙකු සේ ඔබ ළඟ රැඳෙනා ... සෙනෙහස

පින දහමට ලැදි පතනා බහුජන සුවසෙත
සුළවතුන්ගේ අතහිත ලැබ සැදෙනා සෙනෙහස
පොදු සේවා සත්කාරය දන සුවසෙත මිස
නොපතයි බුහුමන් යුතුකම් පමණයි සෙනෙහස

සංකල්පය: ශාන්ත වීරසිංහ, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති
පද: ආචාර්ය රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ
සංගීතය: නවරත්න ගමගේ